Opłaty

UCHWAŁA NR LXVII/1446/13 RADY MIEJSKIEJ W ŁODZI z dnia 28 sierpnia 2013 r. zmieniająca uchwałę w sprawie opłat za świadczenia udzielane przez przedszkola publiczne prowadzone przez Miasto Łódź

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013 r. poz. 594 i 645) oraz art. 5 ust. 5, art. 6 ust. 1 pkt 2 i art. 14 ust. 5 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2572, Nr 273, poz. 2703, Nr 281, poz. 2781, z 2005 r. Nr 17, poz. 141, Nr 94, poz. 788, Nr 122, poz. 1020, Nr 131, poz. 1091, Nr 167, poz. 1400, Nr 249, poz. 2104, z 2006 r. Nr 144, poz. 1043, Nr 208, poz. 1532, Nr 227, poz. 1658, z 2007 r. Nr 42, poz. 273, Nr 80, poz. 542, Nr 115, poz. 79, Nr 120, poz. 818, Nr 180, poz. 1280, Nr 181, poz. 1292, z 2008 r. Nr 70, poz. 416 i Nr 145, poz. 917, Nr 216, poz. 1370 i Nr 235, poz. 1618, z 2009 r. Nr 6, poz. 33, Nr 31, poz. 206, Nr 56, poz. 458, Nr 157, poz. 1241 i Nr 219, poz. 1705, z 2010 r. Nr 44, poz. 250, Nr 54, poz. 320, Nr 127, poz. 857 i Nr 148, poz. 991, z 2011 r. Nr 106, poz. 622, Nr 112, poz. 654, Nr 139, poz. 814, Nr 149, poz. 887, Nr 205, poz. 1206, z 2012 r. poz. 941 i 979 oraz z 2013 r. poz. 87 i 827) Rada Miejska w Łodzi uchwala, co następuje:

§ 1. W uchwale Nr XVII/315/11 Rady Miejskiej w Łodzi z dnia 7 lipca 2011 r. w sprawie opłat za świadczenia udzielane przez przedszkola publiczne prowadzone przez Miasto Łódź (Dz. Urz. Woj. Łódzkiego Nr 234, poz. 2445), zwanej dalej uchwałą, wprowadza się następujące zmiany:

1) w § 1 ust. 2 otrzymuje brzmienie:
„2. Bezpłatne nauczanie, wychowanie i opiekę przedszkola realizują w godzinach 8:00-13:00 z zastrzeżeniem ust. 3 i 4.”;
2) w § 3 ust. 1 otrzymuje brzmienie:
„§ 3. 1. Za każdą rozpoczętą godzinę korzystania ze świadczeń, o których mowa w § 2, ustala się opłatę w wysokości 1 zł.”;
3) § 4 otrzymuje brzmienie:
„§ 4. Opłata, o której mowa w § 3 ust. 1, nie obejmuje kosztów wyżywienia.”;
4) § 6 otrzymuje brzmienie:
„§ 6. Z opłat za świadczenia, o których mowa w § 2, zwolnieni są użytkownicy Łódzkiej Karty Dużej Rodziny oraz dzieci z rodzinnych domów dziecka i dzieci z rodzin zastępczych.”;
5) § 7 otrzymuje brzmienie:
„§ 7. Warunki zwalniania rodziców w całości lub w części z opłaty, o której mowa w § 3 ust. 1, określa załącznik do niniejszej uchwały.”;
6) załącznik do uchwały otrzymuje brzmienie:
Warunki zwalniania rodziców w całości lub w części z opłaty za korzystanie z wychowania przedszkolnego:
1) rodzice (prawni opiekunowie) korzystający ze świadczeń pieniężnych pomocy społecznej przewidzianych w art. 7 i 8 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2013 r. poz. 182, z późn. zm.) lub otrzymujący pomoc MOPS w opłatach za posiłki dziecka w przedszkolu, mogą złożyć wniosek o zwolnienie w całości lub w części z opłaty za świadczenia przedszkoli wykraczające poza czas realizacji bezpłatnego nauczania, wychowania i opieki;
2) rodzice (opiekunowie prawni) ubiegający się o zwolnienie w całości lub w części z opłaty za świadczenia przedszkoli zobowiązani są przedstawić, w formie oświadczenia, dane niezbędne do ustalenia uprawnienia do tego zwolnienia;
3) tabela obniżonej opłaty:

Progi kryterium dochodowego określonego w ustawie o pomocy społecznej obniżenie opłaty w % czas stosowania obniżonej opłaty
150% - 125% 50% zgodnie z czasem określonym w decyzji MOPS
124% - 100% 75% zgodnie z czasem określonym w decyzji MOPS
poniżej 100% 100% zgodnie z czasem określonym w decyzji MOPS

4) obniżenie opłaty na kolejny okres może nastąpić po spełnieniu warunków określonych w pkt 1 i 2 niniejszego załącznika;
5) obniżenie opłaty jest stosowane obligatoryjnie po złożeniu przez rodziców (prawnych opiekunów) wniosku, o którym mowa w pkt 1 i spełnieniu kryterium dochodowego, o którym mowa w pkt 3.”.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Łodzi.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Łódzkiego.