Ogródek dydaktyczny

Otwarcie ogródka dydaktycznego „Zielona kraina”

Dnia 26 listopada 2015 roku został otworzony ogródek dydaktyczny „Zielona Kraina” przy Przedszkolu Miejskim nr 228 w Zespole Szkolno - Przedszkolnym nr 2 w Łodzi. W uroczystości otwarcia „Zielonej Krainy” udział wzięli:
- Pani Dyrektor Wiesława Sobczyk,
- Pani Wicedyrektor Ewa Hoffmann,
- Nauczycielki grup przedszkolnych,
- Przedszkolaki,
- Przedstawiciele Rady Rodziców,
- Pracownicy Zespołu Szkolno - Przedszkolnego nr 2 w Łodzi.

Ogródek dydaktyczny „Zielona kraina” został utworzony w ramach konkursu: "Utworzenie ogródków dydaktycznych przy szkołach i przedszkolach" zorganizowanego przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi. W sfinansowaniu przedsięwzięcia udział wzięła również Rada Rodziców przy Przedszkolu Miejskim nr 228 w Zespole Szkolno - Przedszkolnym nr 2 w Łodzi.
Ogródek dydaktyczny „Zielona kraina” będzie wspaniałym miejscem spotkań dzieci ze światem roślin oraz zwierząt. Przedszkolaki w praktyczny sposób będą zdobywały wiedzę przyrodniczą. Ogródek będzie również miejscem relaksu dla dzieci z naszego przedszkola.

Ogródek dydaktyczny “Zielona kraina” na terenie Przedszkola Miejskiego nr 228 w Zespole Szkolno - Przedszkolnym nr 2 w Łodzi powstaje dzięki dotacji z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi.

Harmonogram rzeczowo-finansowy zadania Ogródek dydaktyczny "Zielona kraina" przy Przedszkolu Miejskim nr 228 w Łodzi

L.p. Wyszczególnienie (rodzaj kosztu) Zgodnie z Kartą planowanego efektu rzeczowego                     i ekologicznego Koszty do poniesienia po dniu sporządzenia wniosku do czasu zakończenia realizacji Projektu    
      Ogółem koszty do poniesienia Dotacja Udział własny
    szt. Pln. Pln. Pln.
1. Elementy wyposażenia ogródka Pkt 7A z Karty 32 040,00 25 870,00 6 170,00
2. Nasadzenia          i przygotowanie gruntu Pkt 7B z Karty 882,00 0,00 882,00
3. Pomoce dydaktyczne Pkt 7C z Karty 1 030,00 1 030,00 0,00
4. Prace pielęgnacyjne Pkt 7D z Karty 0,00 0,00 0,00
5. Dokumentacja projektowa   0,00 0,00 0,00
  Łącznie koszty zadania   33 952,00 26 900,00 7 052,00
  Udział procentowy        w stosunku       do kosztu całkowitego   100% 79,23% 20,77%

Regulamin korzystania z Ogródka dydaktycznego „Zielona kraina” na terenie Przedszkola Miejskiego nr 2 w Zespole Szkolno – Przedszkolnym nr 2 w Łodzi przy ulicy Jugosłowiańskiej 2 w Łodzi:

 • Ogródek dydaktyczny jest miejscem przeznaczonym wyłącznie do prowadzenia zajęć edukacyjnych i relaksacyjnych w/w Przedszkola.
 • Ogródek dydaktyczny jest przeznaczony dla dzieci w wieku od 3 do 6 lat.
 • Za bezpieczeństwo wychowanków podczas zajęć odpowiadają opiekunowie grupy (nauczyciel, pomoc nauczyciela).
 • Nie wolno ani na chwilę pozostawiać wychowanków w ogródku bez opieki nauczyciela lub osoby dorosłej będącej pracownikiem placówki.
 • Podczas niektórych zabaw należy asekurować wychowanków przed upadkiem lub uderzeniem o twarde przedmioty.
 • W razie zaistniałego wypadku należy udzielić wychowankowi pomocy przedlekarskiej, powiadomić dyrektora placówki oraz rodziców.
 • Dziecko pod opieką rodzica/prawnego opiekuna nie powinno przebywać na terenie ogródka, jeżeli jest on w danej chwili wykorzystywany przez dzieci nadal pozostające pod opieką nauczycielek.
 • Na terenie ogródka obowiązuje bezwzględny zakaz spożywania alkoholu i palenia papierosów.
 • Ponadto zabrania się:
  - niszczenia urządzeń,
  - wchodzenia na konstrukcje zewnętrzne,
  - zaśmiecania terenu,
  - niszczenia zieleni,
  - jazdy na rowerze, hulajnodze, rolkach itp.
  - wprowadzania zwierząt oraz przywiązywania ich do płotu przy wejściu do przedszkola.
 • Za stan urządzeń i sprzętu odpowiadają: Dyrektor oraz nauczyciele prowadzący zajęcia.
 • Z urządzeń znajdujących się na terenie ogródka należy korzystać zgodnie z ich przeznaczeniem. Urządzenia i sprzęt stanowiący wyposażenie ogródka powinny zapewniać bezpieczne z nich korzystanie.
 • W razie stwierdzenia nieprawidłowości, nauczyciel nie powinien wprowadzać wychowanków do ogródka oraz niezwłocznie powiadomić o tym fakcie Dyrektora placówki.
 • W czasie prowadzenia zajęć oraz po zamknięciu przedszkola obowiązuje bezwzględny zakaz przebywania w ogródku nieupoważnionych osób.
 • Za rzeczy pozostawione na terenie ogródka Przedszkole nie ponosi odpowiedzialności.

  Dziękujemy za przestrzeganie Regulaminu!!
  Dyrektor Zespołu Szkolno – Przedszkolnego nr 2 w Łodzi
  Telefony alarmowe:
  Policja – 997
  Pogotowie – 999
  Straż Pożarna – 998
Tablica informacyjna Plansza dydaktyczna Plansze dydaktyczne Plansze dydaktyczne Plansza dydaktyczna Plansza dydaktyczna Skocznia Gazony Fragment ogródka dydaktycznego Gazon z wrzosami Tablice dydaktyczne Fragment ogródka dydaktycznego Fragment ogródka dydaktycznego Regulamin korzystania z ogródka dydaktycznego Fragment ogródka dydaktycznego Fragment ogródka dydaktycznego Fragment ogródka dydaktycznego Fragment ogródka dydaktycznego Fragment ogródka dydaktycznego Otwarcie ogródka Zwiedzanie ogródka Powitanie zgromadzonych Przecinanie wstęgi Przecinanie wstęgi Przecinanie wstęgi Przecinanie wstęgi Przecinanie wstęgi Zwiedzanie ogródka Zwiedzanie ogródka Zwiedzanie ogródka Skok w dal Skok w dal Skok w dal Występy dzieci z okazji otwarcia ogródka Występy dzieci z okazji otwarcia ogródka Występy dzieci z okazji otwarcia ogródka Występy dzieci z okazji otwarcia ogródka Występy dzieci z okazji otwarcia ogródka